הערכות שווי חברה

הערכת שווי בתהליכי רכישה

הערכות שווי בתהליכי מיזוג

גישה יעילה ומעשית

הערכת שווי חברה משמשת בדרך כלל  לטובת רכישה או קנייה של חברה ,מיזוג בין שתי חברות או כניסת משקיע לחברה.

לגישתנו , קיימת חשיבות רבה להבנה כלכלית מעמיקה של הפעילות העסקית אותה נדרשים להעריך,  הערכת השווי צריכה להיעשות בהתאם לצרכי מזמין העבודה ,כך שתשקף באופן המהימן ביותר את שווי הפעילות הכלכלית, עבודה זו צריכה להיעשות תוך ירידה לעומק והבנת כלל התמונה והמציאות העסקית והכלכלית בה פועלת החברה.

הערכת השווי מבוצעת על ידנו באופן מעשי ,תוך קיום פגישות פרונטליות עם הגורמים המעורבים, ביצוע בדיקות שטח והגעה למסקנות מבוססות ככל הניתן לאחר שביצענו כל פעולה אפשרית על מנת להעריך את הפעילות שאת שוויה נדרשים להעריך באופן המהימן ביותר.

על מנת לבצע את הערכת השווי על הצד הטוב ביותר, יש לבצעה תוך שקיפות מלאה של החברה הנמצאת תחת ההערכה. לצד בחינת נתוניה האישיים של החברה המוערכת, יש להקפיד על ניתוח מלא של השוק בו היא פועלת.

קיימות מספר שיטות להערכת שווי חברה, מקובל להצליב בין השיטות על מנת לקבל הערכה מדויקת ככל הניתן ולהצליב את התוצאה המתקבלת מתוצאות המדידה השונות:

 • DCFDiscounted Cash Flow: היוון תזרימי מזומנים

זוהי השיטה המקובלת ביותר כיום לביצוע הערכות שווי.  היתרון בשיטה זו היא שהיא מסתמכת גם על הערכות לגבי הביצועים העתידיים של החברה , מאידך שיטה זו מבוססת על אומדנים והנחות יסוד שעשויים להשתנות.

בשיטה זו :

 • מבוצעת תחזית תזרים מזומנים תפעולי חופשי בהתאם לתוצאות העבר ובהסתמך על כלל הנתונים שנאספו ואומדנים לגבי התפתחות החברה והסביבה העסקית בה היא פועלת
 • קביעת מחיר ההון (שיעור ההיוון)- פרמטר משמעותי ביותר לקבלת התוצאה הסופית- שיעור ההיוון ישקף את רמת הריבית במשק ואת רמת הסיכון של הפרויקט הנדון, מחיר ההון בסיס+ פרמיית הסיכון = ריבית להיוון תזרים המזומנים
 • קביעת אורך חיי ההשקעה-ככל שהחברה איתנה ויציבה יותר תקופת ההיוון תהיה ארוכה יותר
 • שיטת מכפיל הרווח
  שיטה זו מבוססת על העיקרון לפיו השוק מתמחר באופן דומה נתונים פיננסיים של חברות בעלות מאפיינים דומים. בשיטה זו החישוב נעשה באמצעות השוואה לנתוני חברות נסחרות דומות ו/או על סמך נתוני עסקאות דומות.

ניתן להשתמש במספר סוגי מכפילים :

 • מכפיל הכנסות
 • מכפיל תזרים המזומנים
 • מכפיל רווח נקי
 • מכפיל EBIT (רווח תפעולי)
 • מכפיל EBITDA (רווח תפעולי לפני פחת והפחתות )

קביעת הנתונים לצורך שימוש במכפיל מבוססת על נתוני התקופות האחרונות או על הצפי לרווח עתידי,מומלץ להשתמש במכפילי EBIT ו- EBITDA כיוון שאינם כוללים הוצאות מימון והוצאות אחרות אשר עשויות להשתנות בין חברה לחברה

שיטה זו אינה מביאה בהכרח לחישוב מדויק, אולם השימוש בה הינו נפוץ והיא יעילה לטובת קבלת אינדיקציה מהירה ומעשית לשווי החברה, כמו כן, השיטה מבוססת על ניתוח תוצאות עבר ואינה לוקחת בחשבון את פוטנציאל הצמיחה של החברה.

 • שיטת שווי נכסי
  שיטה זו מנסה למדוד מה שווי חלקיה של החברה ולכן תהווה בדרך כלל את הערך המינימלי לשווי החברה.

השיטה מתבססת על חישוב ערכם הכלכלי של הנכסים וההתחייבויות הקיימים במאזן החישוב מבוצע על בסיס ההפרש בין סך הנכסים לסך ההתחייבויות של החברה במועד נקוב. בשיטה זו מחשבים את ערכם הכלכלי של הנכסים וההתחייבויות ולא את ערכם ב"ספרים".

היתרון בשיטה זו הינה בפשטותה ובכך שהיא מאפשרת כאמור לקבוע גבול תחתון לשווי החברה , אולם שיטה זו מתעלמת מפוטנציאל הרווח והתפתחות החברה.

צרו איתנו קשר להערכת שווי מקצועית שתענה על הצורך שלכם


מחיר הוא מה שאתה משלם. ערך הוא מה שאתה מקבל. – וורן באפט

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות!